Svētdiena,  24. oktobris,  2021
 
Vārda dienas:   Modrīte, Mudrīte, Renāte
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde tuvojas noslēgumam

25. februāris 2013 2013 drukāt
Saldus novada dome 2013. gada 21. februārī pieņēma lēmumu par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu, kā arī sabiedrības iepazīstināšanu ar izstrādāto dokumentu. Sabiedrības informēšanas termiņš noteikts no 2013. gada 4. marta līdz 2013. gada 24. martam.
Pašlaik Saldus novada pašvaldībā ir spēkā novada teritoriālo vienību - 15 pagastu un Saldus pilsētas teritorijas plānojumi. Pagastu plānojumu kvalitāte ir ļoti atšķirīga. Izstrādājot teritorijas plānojumus, īsti nav padomāts par administratīvās teritorijas attīstību kopumā un ilgtermiņā. Tādēļ, sagatavojot  plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Saldus novada teritorijai, ieguvēji noteikti būtu visi – novada iedzīvotāji, uzņēmēji, investori un pašvaldība.

Jauno teritorijas plānojumu izstrādā SIA „Metrum” sadarbībā ar novada pašvaldību. Kopš lēmuma  pieņemšanas 2011. gada 24. februārī par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu padarīts daudz. Sākotnēji tika izpētīta teritorijas vēsturiskā attīstība, spēkā esošie novada teritorijas plānojumi, kā arī izpētīta novada pašreizējā situācija. Organizējot diskusijas katrā novada pagastā un pilsētā, tika izvērtēti novada konceptuālie risinājumi, uzklausītas uzņēmēju un zemes īpašnieku vēlmes. Divu gadu laikā kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas iedzīvotāju, uzņēmēju un dažādu valsts institūciju viedokļa apzināšanai organizētas vairāk nekā 80 darba grupu un publiskās apspriešanas sanāksmes.

Patīkami, ka novada iedzīvotāji nav vienaldzīgi pret novada attīstību. Par to liecina apstāklis, ka plānojuma izstrādes laikā tika saņemti vairāki priekšlikumi no iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Lielākā daļa bija attiecināmi uz viena zemes īpašuma attīstības iespējām ar lielāku vai mazāku ietekmi uz apkārtējām teritorijām. Pašvaldības uzdevums ir veidot kopējo novada attīstības struktūru  un būt par vidutāju jautājumos, kuros saskaras dažādas attīstības intereses. Viens no šādiem jautājumiem plānošanas dokumenta izstrādē ir vairāk nekā 300 iedzīvotāju aicinājums - neplānot Saldus pilsētas pievārtē esošās ražošanas teritorijas (ražošanas kvartāls uz rietumiem no Robežu ielas un dienvidiem no autoceļa Rīga – Liepāja) paplašināšanu dzīvojamās apbūves virzienā. Iedzīvotāju aicinājumam nenoliedzami ir savs pamats - gan ražošanas procesa rezultātā radītās izpausmes, gan padomju laika plānošana, kurā tika pieļauta šo divu savstarpēji konfliktējošo funkciju attīstība salīdzinoši nelielā attālumā, neveidojot starp tām ietekmes mazinošas buferjoslas – mežu joslu stādījumus u.tml. Tādēļ, rūpīgi izskatot iedzīvotāju priekšlikumus par ražošanas teritorijas iespējamo attīstību, ir pārskatīti teritorijas plānojuma risinājumi, aicinot uzņēmējus uz sarunām gan ar pašvaldību, gan iedzīvotājiem un vēršoties pie atbildīgajām vides institūcijām. Piedāvātais risinājums - samazināt ražošanas teritoriju attīstību dzīvojamās apbūves virzienā un palielināt starp dzīvojamās apbūves un ražošana apbūves teritorijām buferzonas – zaļās zonas, kas iekļautas arī plānojuma gala redakcijā. Turklāt, lai nākotnē novērstu ražošanas radītās iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku,  plānojumā visiem pagastiem un Saldus pilsētai tiek noteikta „Ierobežojošas saimnieciskas darbības 1 km josla kvalitatīvai dzīves videi”, kurā nav atļauta jauna rūpnieciskā apbūve, tai skaitā fermas, bet atļauta tikai vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve un sīkražošana. Tomēr šajā joslā teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs atzīmētās Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) ražošana ir atļauta. Visā novada teritorijā netiek atļautas nekādas darbības, kas rada nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un vides veselības institūciju, vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām un kas var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību ar uguns briesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml. To apstiprina zinātniski pamatoti un speciālistu noteikti konkrēti, objektīvi pārbaudāmi izpētes dati un/vai aprēķini. Netiek pieļauta arī jebkura darbība, kurai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras izpildes rezultātā tiek izdarīts negatīvs slēdziens.

Svarīgi, ka Saldus novada teritorijas plānojumam ir veikta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Sagatavots vides pārskats, kurā  teikts, ka ietekmes uz vidi samazināšanā no ilgtspējīgas attīstības viedokļa viens no būtiskākajiem principiem ir saglabāt un attīstīt esošās ražošanas teritorijas, lai racionāli izmantotu esošos dabas resursus un inženiertehnisko infrastruktūru (ceļš, dzelzceļš, gāzes vads, elektroapgāde). Tas arī stingri ietverts izstrādātajā teritorijas plānojumā. Lai mazinātu ražošanas teritoriju attīstības ietekmi uz vidi, plānojumā noteikts, ka, veicot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunas ražotnes būvniecību, ir jāparedz pasākumi potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides atveseļošanai, ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai.

Turklāt jāuzsver, ka teritorijas plānojuma apstiprināšana nebūt nenozīmē kāda konkrēta objekta būvniecības atļaušanu, bet gan noteiktas prasības visa novada teritorijas izmantošanai (apbūves noteikumi) un attēlots teritorijas funkcionālais zonējums. Tāpat kā līdz šim, arī pēc plānojuma apstiprināšanas, iesniedzot pašvaldībā/būvvaldē konkrētas būvniecības iesniegumu, tiks vērtēta katras konkrētās ieceres atbilstība normatīvajiem aktiem, t.sk. novada teritorijas plānojumam.  Vērtēšanas process ietver visas obligātās prasības – gan ieceres sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, gan iespējamo ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, tehnisko noteikumu saņemšanu u.c.

Ņemot vērā esošo situāciju un domājot par vides aizsardzību nākotnē, Saldus novada pašvaldība ir izskatījusi Liepājas RVP ieteikumu par rīcības programmas izstrādi gaisa piesārņojuma samazināšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitāti” IV nodaļas prasībām. Novada domes sēdē 21. februārī tika pieņemts lēmums pašvaldībai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju sagatavot lēmumu par Saldus novada pašvaldības rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai izstrādi. Šajā pašā domes sēdē tika pieņemts lēmums izstrādāt projektu aizsargstādījumu izveidei teritorijā, kas atdala pilsētas rietumos esošo dzīvojamo apbūves kvartālu no Saldus pagasta teritorijā esošajām ražošanas teritorijām, kā arī noslēgt vienošanos ar esošiem uzņēmumu īpašniekiem par minētās teritorijas apzaļumošanu. Situācijas uzraudzībai un šo jautājumu tālākai risināšanai plānots izveidot Saldus novada pašvaldībā vides speciālista amata vietu.

Laura Zariņa-Skapste
Saldus novada pašvaldības
Plānošanas nodaļas vadītāja
Tālr. 63807909
e-pasts:
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Oktobris 2021
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017