Svētdiena,  29. marts,  2020
 
Vārda dienas:   Agija, Aldonis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika Saldus novada domes sēde

26. aprīlis 2018, 17:25 2018 drukāt
26. aprīļa Saldus novada domes sēdē tika skatīti 49 lēmumprojekti.
 
Domes sēdē nepiedalījās deputāti: E. Kalniņš, S. Beļkevičs un N. Balode.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saldus namu pārvalde” valdes locekli-valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēja Petru Brazdausku, savukārt par SIA “Saldus komunālserviss” valdes locekli-valdes priekšsēdētāju uz tādu pašu termiņu ievēlēja Jāni Blūmu.
Pēc paša vēlēšanās sākot ar 2018. gada 27. aprīli atbrīvoja no amata Saldus mūzikas skolas direktoru Artūru Maculēviču. Izdarīja precizējumus Saldus novada domes 2018. gada 22. marta sēdes lēmuma “Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu”.
 
Apstiprināja Saldus novada pašvaldības aģentūru “Saldus radio” un “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” 2017. gada publiskos pārskatus.
Nodeva atsavināšanai  piecus Saldus novada pašvaldībai piederošos dzīvokļu īpašumus Zaņas, Šķēdes un Ezeres pagastos.
Nodeva atsavināšanai, rīkojot publisku izsoli, Saldus novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – mežaudzes cirsmas, kas atrodas Vadakstes pagastā, kā arī Saldus pagasta pārvaldei
piederošo kustamo mantu – kravas cisternu GAZ 53.
Lēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Zaņas pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – kravas furgonu Ford Transit.
Nodeva atsavināšanai divus Saldus novada pašvaldībai piederošos dzīvokļa īpašumus. Apstiprināja sešu Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoļu rezultātus.
Nodibināja reālservitūtu – ceļa servitūtu Zirņu pagastā.

Izdarīja grozījumu Saldus novada domes 2009. gada 17. decembra sēdes lēmumā “Par pilsētas un lauku apvidus zemes piederību, piekritību un izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Saldus novadā” atbilstoši likumam “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likumam “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.
Atzina par spēku zaudējušu Saldus novada domes 17.12.2015. sēdes lēmumu “Par pašvaldības nedzīvojamo telpu Tūristu iela 7-35, Saldus nodošanu valdījumā Saldus novada pašvaldības aģentūrai “Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”” ar 2018. gada 30. aprīli
Noslēdza Pārjaunojuma līgumu ieinteresēto pušu starpā.
 
Atbalstīja Saldus pamatskolas dalību projektos “Sports kā dzīvesveids” (angļu valodā “Sport is the Way”) un “Pusaudžu veidota ceļojumu rokasgrāmata pusaudžiem” (angļu valodā “Travel guide for teens.......by teens”).
Atbalstīja biedrības “Kapelleru nams” un Saldus pirmskolas izglītības iestādes “Zīlīte” projektu īstenošanu programmā “CEMEX Iespēju fonds”.
Apstiprināja aktualizēto Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam Investīciju plānu.
Grozīja Saldus novada domes 2017. gada 28. decembra sēdes lēmumos “Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu jumta seguma, ārsienu un cokola siltināšanai un ārējo inženiertīklu, žoga  sakārtošanai Saldus PII “Īkstīte”” un “Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) izstrādei tribīņu nojaukšanai un stāvlaukuma pārbūvei pie Saldus Sporta skolas”.
Atbalstīja ilgtermiņa kredīta ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā” pieteikumam.
 
Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2018. gada 22. marta sēdes lēmumos “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Saldus novada Zvārdes pagastā” un “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Saldus novada Novadnieku pagastā”.
Noteica siltumenerģijas tarifu 2018./2019.gada apkures sezonai Pampāļu pagastā.
Apstiprināja Saldus Sporta skolas maksu par nedzīvojamo telpu nomu.
Izslēdza no Saldus novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites neatgūstamus debitoru parādus.
 
Apstiprināja Saldus novada pašvaldības budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) 2017.gada norēķinu slēguma bilanci, pārskatu par līdzekļu atlikumiem, neatmaksāto debitoru un kreditoru parādu salīdzinošo tabulu un budžeta rādītājus, tos salīdzinot ar 2016. gadu.
Piešķīra līdzfinansējumu organizāciju projektiem no Saldus novada pašvaldības projektu fonda:
divdesmit vienam projektam Vispārīgajā projektu programmā; vienam Jauniešu projektu programmā un vienam – Kultūras projektu programmā. Piešķīra līdzfinansējumu 12 projektiem no Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda un lēma neizlietoto finansējumu no Saldus novada pašvaldības projektu fonda līdzekļiem novirzīt Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda projektu atbalstam.
 
Izdarīja grozījumu Saldus novada domes 2018. gada 22. marta saistošos noteikumos Nr .8 “Par pabalsta piešķiršanu Saldus novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1. klasē”.
 
Lēma slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Ezeres makšķernieku klubs”, par pašvaldībai piederoša Ezeres pagasta Sustes dīķa apsaimniekošanu un inženiertehniskās būves- aizsargdambja slūžu remontu un uzturēšanu.
Par jaunizveidotās Kalnsētas speciālās internātpamatskolas direktori ievēlēja Vinetu Voveri. Deleģēja pārstāvjus Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresā un noteica dalības maksu Saldus mākslas skolas “Zaļajai praksei”.
 
Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie lēmumi šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/
 
Dina Neimeta,
sabiedrisko un starptautisko
attiecību speciāliste

 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Marts 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017