Otrdiena,  11. augusts,  2020
 
Vārda dienas:   Liega, Olga, Zigita, Zita
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

28. septembrī notika Saldus novada domes sēde

29. septembris 2017, 11:33 2017 drukāt
28. septembra Saldus novada domes sēdē tika skatīti 82 lēmumprojekti.
Izdarīja grozījumus Saldus vakara vidusskolas un J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja nolikumā.

Apstiprināja J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja attīstības stratēģiju 2018.-2022. gadam.

Pilnvaroja Saldus novada domes Mājokļu un sociālo jautājumu komisiju izskatīt un pieņemt lēmumus, kā arī izdot administratīvos aktus par dažādām jomām. Apstiprināja šīs komisijas nolikumu.

Apstiprināja Saldus novada domes Administratīvās komisijas, Kultūras, sporta un tūrisma komisijas, Sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam, Medību koordinācijas komisijas, Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas, Attīstības un vides aizsardzības komisijas, Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, Komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem, Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas un Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumus.

Atbalstīja Kursīšu pamatskolas dalību projektā “Analizējam morālās vērtības filmās un rīkojamies” (angļu valodā “Analysing Moral Values in Films and Acting out”).

Nolēma realizēt Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu “Īstenojam ideju”, kā arī apstiprināja šī projekta nolikumu 2018. gadam.

Pilnvaroja Saldus novada domes Transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisiju izskatīt un pieņemt lēmumus no pašvaldības autonomo funkciju izrietošu pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu dažādos jautājumos, ja nepieciešams, izdot administratīvos aktus. Apstiprināja šīs komisijas nolikumu.

Pilnvaroja Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Ilzi Kronbergu būt par Saldus novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Saldus rajona attīstības biedrība” un pārstāvēt pašvaldības intereses biedrības sapulcēs, biedrības pārvaldes un lēmējinstitūcijās.

Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieku Māri Zustu deleģēja dalībai Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības kompetences centra “Saldus tehnikums” konventā.

Izdarīja šādus grozījumus budžeta iestādes “Saldus novada pašvaldība” nolikumā:
            1.1. izteikt nolikuma 3.2. punktu šādā redakcijā:
3.2. Administrācijā ir šādas struktūrvienības/institūcijas (turpmāk – struktūrvienības):
            3.2.1. izpilddirektors;
3.2.2. administratīvā nodaļa ar šādām apakšstruktūrvienībām:
            3.2.2.1. juridiskā daļa;
            3.2.2.2. iepirkumu daļa;
            3.2.2.3. dokumentu pārvaldības daļa;
3.2.3. attīstības nodaļa ar šādām apakšstruktūrvienībām:
            3.2.3.1. projektu daļa;
            3.2.3.2. vides un labiekārtošanas daļa;
            3.2.3.3. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju daļa;
3.2.4. būvvalde ar šādām apakšstruktūrvienībām:
            3.2.4.1. būvniecības daļa;
            3.2.4.2. būvniecības kontroles daļa;
            3.2.4.3. nekustamo īpašumu daļa;
3.2.5. dzimtsarakstu nodaļa;
3.2.6. izglītības pārvalde;
3.2.7. finanšu nodaļa ar šādām apakšstruktūrvienībām:
            3.2.7.1. grāmatvedības daļa;  
3.2.7.2. ekonomikas un budžeta daļa;
3.2.7.3. iekšējā audita daļa;
3.2.7.4. norēķinu centrs;
3.2.8. pašvaldības policija;
3.2.9. saimnieciskā nodaļa.

Nolēma slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību “Pa sentēvu pēdām” par Novadpētniecības un vēsturisko tradīciju liecību nama izveidi un uzturēšanu Ezerē, “Ezeres muitas punkts”.

Piešķīra Valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apbūves tiesības uz Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Laiki”, Saldus pagastā, Saldus novadā. Šis lēmums nepieciešams, lai īpašumā “Laiki” izvietotu meteoroloģisko staciju.

Apstiprināja pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu notikušo izsoļu rezultātus, kā arī nodeva atsavināšanai vairākus nekustamos īpašumus.

Divām daudzdzīvokļu īpašnieku biedrībām nodeva īpašumu apsaimniekošanas tiesības.

Piešķīra līdzfinansējumu 300 eiro biedrības “Druvas saule” sabiedriskās aktivitātes “Bērnu laukuma “Rotaļāsimies kopā” paplašināšana” realizācijai; 300 eiro sadraudzības biedrības “Tilts” sabiedriskās aktivitātes “Atbalsta grupas depresijā nonākušajiem”  realizācijai; 300 eiro biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Saldus komitejai sabiedriskās aktivitātes “Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgie rudenī”  realizācijai; 300 eiro biedrības “Sieviešu interešu klubs “Vadakstes liepas”” sabiedriskās aktivitātes “Mājsaimnieču burziņš” realizācijai; 300 eiro biedrības “Mēs Ezeres skolai” sabiedriskās aktivitātes “Vieta, kur satikties ar pagātni, tagadni un nākotni”  realizācijai un 300 eiro biedrībai “Saldus Boksa klubs” sabiedriskās aktivitātes “Nogāzes Pavēlnieks!” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.

Nolēma no 2017. gada 1. oktobra Saldus pilsētas bibliotēku iekļaut Saldus novada pašvaldības centralizētajā grāmatvedības uzskaitē.

Saldus novada pagastu administratīvajās teritorijās un Saldus pilsētā daudzdzīvokļu mājās apstiprināja dzīvokļu klasifikāciju. Noteica dzīvojamo telpu īres maksas aprēķināšanas formulu.

Nolēma pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16 “Grozījumi Saldus novada domes 2017. gada 24. augusta saistošos noteikumos Nr. 14 “Saldus novada pašvaldības nolikums””.

Informācija par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar projektu pieteikumiem, pieejami šeit.
 
Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie lēmumi drīzumā būs pieejami šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/
 
Informāciju sagatavojusi
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Augusts 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017