Piektdiena,  5. jūnijs,  2020
 
Vārda dienas:   Igors, Ingvars, Margots
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

22. novembrī notika kārtējā Saldus novada domes sēde

22. novembris 2018, 14:58 2018 drukāt

Novembra kārtējā domes sēdē tika izskatīts 50 darba kārtības jautājums un pieņemti 53 lēmumi.
 
 
Dome nolēma atbalstīt divu projektu pieteikumus:
 • Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai, kura ietvaros paredzēts izveidot laivu ielaišanas vietu Saldus ezerā, nopļaut ūdensaugus, nostiprināt krastus, uzstādīt soliņus, atkritumu urnu, informācijas stendu, izveidot tiltiņu pāri gravai. Kopējās plānotās projekta izmaksas EUR 71 500,00, no kurām 70% segs Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums.
 • Saldus ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde, plānojot projekta izmaksas EUR 9 801,00 apmērā 100% segt no Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma.
Lai kvalitatīvi un pilnā apjomā realizētu projektu “Jaunas peldvietas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai” un precizētu projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos” pieteikumu” kopējo budžetu, pieņemti lēmumi par sākotnējo lēmumu grozīšanu.

Piešķīra līdzfinansējums EUR 300,00 euro  apmērā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Saldus komitejai projekta “Brīvprātīgā darba aktivizēšana Saldus novadā” realizācijai, projekta ietvaros paredzot popularizēt brīvprātīgo darbu Saldus novadā, sniegt priekšstatu par brīvprātīgo darbu apkārtējiem, informēt iedzīvotājus par Latvijas Sarkanā Krusta darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem.

Tehniski nostiprināja pilnvarojumu Saldus novada pašvaldības policijas amatpersonām sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus.

Noteica sociālā dzīvokļa statusu vienam dzīvoklim un vienai dzīvojamai telpai, atcēla sociālā dzīvokļa statusu vienam dzīvoklim.

Nolēma par īres tiesību izsoles rīkošanu dzīvoklim Parka ielā 6-6, Ezeres pag., Saldus nov., ar kopējo platību  42,7 kv.m., nosakot izsoles sākumcenu jeb nosacīto īres maksu EUR 0,13 par 1 kv.m. mēnesī.
Nolēma par īres tiesību izsoles rīkošanu dzīvoklim Centra ielā 2A-5, Ezeres pag., Saldus nov., ar kopējo platību 41,5 kv.m., nosakot izsoles sākumcenu jeb nosacīto īres maksu EUR 0,13 par 1 kv.m. mēnesī.
Pilnvaroja Saldus novada domes priekšsēdētāju parakstīt grozījumus līgumā ar SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”, jo no 2019. gada janvāra, turpinot pildīt domes iepriekš pieņemtos lēmumus un pagastu pārvalžu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas pārņemšanas plānu, SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS” pārņems ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Kursīšu, Jaunlutriņu, Šķēdes, Zaņas un Nīgrandes pagastos.  

Noteica šādu maksu par SIA “Saldus komunālserviss” sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Saldus novada Kursīšu pagastā no 2019. gada 1. janvāra:
 • ūdensapgādei -  0.69 euro/m³ (bez PVN);
 • kanalizācijas pakalpojumiem - 0.71 euro/m³ (bez PVN).
Lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju brīvi piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, paredzot iespēju uzlabot satiksmes organizāciju, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt labiekārtotās vides pieejamību, kā arī, lai noteiktu kārtību kādā Saldus novada pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju brīvi pieejamo piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus, dome pieņēma saistošos noteikumus “Par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kuri stāsies spēkā pēc to publicēšanas Saldus novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kad tiks saņemts saskaņojums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumus, dome veica grozījumus saistošajos noteikumos “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Saldus novadā”. Saistošo noteikumu grozījumi precizē personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus un transporta izdevumu kompensāciju, un nosaka braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā un sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju 100% apmērā piemērošanu tikai ārpus pilsētas teritorijas Saldus novadā deklarētiem pamatizglītības iestāžu izglītojamajiem. Grozījumi saistošajos noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas Saldus novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kad tiks saņemts saskaņojums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Pieņēma saistošos noteikumus “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Saldus novadā”, kuri nosaka neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru par Saldus novada pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem, kuri nodoti pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai Saldus pilsētā un personisko palīgsaimniecību vajadzībām Saldus novada pagastu teritorijās.

Paredzēti šādi neapbūvēto pašvaldības zemesgabalu nomas maksu apmēri:
 • zemesgabaliem, kuri iznomāti ar mērķi - pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem Saldus pilsētā – 0.05 euro/kv.m.  gadā;
 • zemesgabaliem, kuri iznomāti ar mērķi - personisko palīgsaimniecību vajadzībām Saldus novada pagastu teritorijās – 3 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Ja aprēķinātā neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas nomas maksa ir mazāka par 7 euro gadā, nomas maksa tiek noteikta 7 euro apmērā gadā.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Saldus novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kad tiks saņemts saskaņojums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.
Izdarīja tehniskus grozījumus saistošajos noteikumos „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētā un Saldus novada ciemu teritorijās”, mainot nosacījumus par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

Pieņēma šādus lēmumus, saistītus ar pašvaldības īpašumu atsavināšanu un apsaimniekošanu:
 • par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Melioratoru iela 7-7, Namiķi, Lutriņu pag., Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu;
 • par pašvaldības nekustamā īpašuma d/s Ziedonis dārzs Nr.302, Saldus pag., Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu;
 • par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārziņi, Ezeres pag., Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu;
 • par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Zaļā iela 3-14, Namiķi, Lutriņu pag., Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un nomaksas pirkuma līguma slēgšanu;
 • par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Dones”-2, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un nomaksas pirkuma līguma slēgšanu;
 • par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes starpgabala) Vizbuļi, Zvārdes pag., Saldus nov., pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu;
 • par nekustamā īpašuma “Varavīksnes iela 37A” Saldus pilsētā pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu;
 • par nekustamā īpašuma “Kalna iela 11A” Saldus pilsētā pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu;
 • par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma d/s Aronija dārzs Nr.271, Zirņu pag., Saldus nov.,  atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma līguma slēgšanu;
 • par nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 7A, Saldus, Saldus nov. atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku slēgšanu;
 • par pašvaldības nekustamā īpašuma Sprīdīši, Nīgrandes pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku slēgšanu;
 • par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Lazdas”-15, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., atsavināšanu, pircēja un pirkuma cenas noteikšanu, nomaksas pirkuma līguma slēgšanu;
 • par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela 30B” Saldus pilsētā atsavināšanu, pircēja noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu;
 • par statusa “zemes starpgabals” noteikšanu nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela 14A” Saldus pilsētā sastāvā esošajai zemes vienībai;
 • par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela 14A” Saldus pilsētā atsavināšanu;
 • par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela 36” Saldus pilsētā atsavināšanu;
 • par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Skolas iela 10-2, Šķēde, Šķēdes pag., Saldus nov., atsavināšanu publiskā izsolē;
 • par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Oši”-11, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., atsavināšanu publiskā izsolē;
 • par nekustamā īpašuma Dārza iela 13, Saldus, Saldus nov. atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 • par nekustamā īpašuma “Robežu iela 39A” Saldus pilsētā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
 • par nekustamā īpašuma Skrundas iela 15-1B, Saldus, Saldus nov. turpmāko atsavināšanas procesu;
 • nodeva SIA „Saldus namu pārvalde” bezatlīdzības lietošanā neapdzīvojamās telpas Striķu ielā 1, Saldus, Saldus nov., pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai.
Sakarā ar to, ka nav iespējams atgūt parādus (juridiskās personas ir likvidētas un fiziskās personas ir mirušas), pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa un komunālo pakalpojumu parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites:
 • Saldus novada pašvaldībā - 141,04 euro apmērā;
 • Zirņu pagasta pārvaldē - 326,81 eiro apmērā;
 • Pampāļu pagasta pārvaldē - 339,40 eiro apmērā;
 • Kursīšu pagasta pārvaldē - 996,89 eiro apmērā.
Ņemot vērā saņemto A/S “Ceļuprojekts” tiltu galvenās inspekcijas novērtēšanas slēdzienu, uzņēma Saldus novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē pamatlīdzekļus – Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodošos  tiltus, ar kopējo vērtību EUR 549 786,00.
 
Noteica dalības maksu Saldus Mūzikas skolas organizētā pasākuma „17. Jauno pianistu etīžu konkurss” dalībniekiem 15.00 eiro apmērā.
 
Atbalstot biedrības “Mēs - Jaunaucei” lūgumu rast iespēju piešķirt finansējumu Jaunauces pils restaurācijas darbu veikšanai, lai nodrošinātu ēdamistabas krāsns restaurācijas darbus, piešķīra apvienotajai Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei finansējumu 3124.00 eiro apmērā.
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, pieņēma lēmumu par papildu finansējuma sadalījumu piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai Saldus novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par kopējo summu EUR 94 623.00.
 
Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2018. gada 4. oktobra ārkārtas sēdes lēmumā “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 30. novembrim” un apstiprināja valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadalījumu Saldus novada izglītības iestādēm no 2018. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. decembrim.
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvāku pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu, noteica Kurzemītes pamatskolas telpas par Saldus pirmskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietu.
 
Ievēlēja domes deputātu Edgaru Kronbergu par Saldus novada domes finanšu komitejas locekli.
 
Komandēja divus Saldus novada domes deputātus Reini Doniņu un Māri Medni dalībai Latvijas novadu dienās Vitebskā (Baltkrievija) no 2018. gada 28. novembra līdz 2018. gada 30. novembrim. Šajā pasākumā Saldus novadu pārstāvēs arī SIA “Saldus maiznieks” un SIA “Saldus pārtikas kombināts”.
 

Informāciju sagatavojusi:
 Inna Kislina, Saldus novada pašvaldība

 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017